ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ- ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ3/2019 ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 103 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ΣΟΧ3/ 2019 αναφορικά με την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, κοινοποιούνται οι σχετικοί πίνακες κατάταξης - επιλογής, απορριπτέων, για τον κωδικό θέσης 103: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες: κα Φράγκου 2310261100