Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

Η Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας που αφορά σε έναν (1) Τεχνικό Ασφάλειας (CPV 71340000-3) και έναν (1) Γιατρό Εργασίας (CPV: 85121200-5), για ένα έτος, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.